Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех"

   

 

 

        В ОУ „Христо Ботев“ с. Поповица през учебната 2018-2019 г. стартира проектът "Подкрепа за успех", финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Сформирани са групи за допълнително обучение  по български език и математика в начален и прогимназиален етап.  В допълнителните обучения се осъществява подкрепа на ученици, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание. През учебната 2019-2020 г. училището продължава работа по проекта с нови групи за допълнително обучение.

Безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“ е осигурена от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд.

 

     В ОУ „Христо Ботев“  с. Поповица през учебната 2018-2019 г. стартира изпълнението на дейности в „Занимания по интереси“ по Наредбата за приобщаващо образование. / национално финансиране/. През 2019-2020 уч. година клубовете за „Занимания по интереси“ продължават своята дейност.