Административни услуги

Административни услуги

Приемане на деца в първи клас 

Приемане на ученици в V клас   

Преместване на ученици 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

  • Заявление за отсъствия по уважителни причини до 3 дни в една учебна година. ТУК
  • Уведомително писмо за отсъствие на ученика по семейни причини –до7 дни. ТУК
  • Заявление за издаване на удостоверение за преместване. ТУК
  • Заявление за записване в първи клас.ТУК
  • Заявление за записване в пети клас. ТУК
  • Заявление за записване. ТУК
  • Заявление за освобождаване от следобедни занимания. ТУК
  • Заявление за записване в СФО. ТУК
  • Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование. ТУК
  • Заявление за включване в група ДЦО. ТУК