Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден"

   

 

 

     ОУ „Христо Ботев“ с. Поповица реализира дейности по проект BG05M2OP001-2.012-0001 "Образование за утрешния ден", благодарение на финансовия принос на Европейските структурни и инвестиционни фондове. През учебната 2019-2020 година в училището е сформирана една група с ученици от начален етап под формата на извънкласни дейности- клуб по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Целта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците. Дейността е финансирана по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 година.